Podnikateľský plán má svoje dané časti. Niektoré sú nevyhnutné, iné zas dobrovoľné. Závisí to od účelu vytvorenia a požiadaviek, ktoré sa kladenú na podnikateľský plán. Sú však základné body, ktoré by mal obsahovať každý kvalitný podnikateľský plán.

1. Zhrnutie

Zhrnutie predstavuje, tak ako to už z názvu vyplýva, zhrnutie celého podnikateľského zámeru do niekoľkých viet. Nakoľko je to výcuc z celého podnikateľského plánu, do zhrnutia sa píšu len najdôležitejšie body. Neobsahuje výpočet krokov, ktoré chce podnikateľ podniknúť, aby dosiahol cieľ, ale obsahuje cieľ. Ďalšími dôležitými bodmi zhrnutia sú kľúčové faktory úspechupotreba kapitálu a v neposlednom rade výsledky realizácie.

Zhrnutie môže obsahovať aj iné údaje. Nie je určené, že nemôže obsahovať (napr.) formy marketingu. Avšak, cieľom zhrnutia nie je informovať o čiastkových cieľoch, ale o vízii podnikateľa. Povedané inak, zhrnutie predstavuje úvod do podnikateľského plánu. Po jeho prečítaní by mal aj nezainteresovaný čitateľ poznať víziu spoločnosti, cieľ, ktorý chce spoločnosť dosiahnuť a kľúčové faktory úspechu (a prípadné ohrozenia), ktoré súvisia s realizáciou podnikateľskej činnosti.

Aj napriek tomu, že je zhrnutie úplne prvý bod podnikateľského plánu, píše sa ako posledné, pretože v ňom je obsiahnutý celý podnikateľský plán. Čo autor napísal do podnikateľského plánu, zostruční v zhrnutí. A prečo je to prvý bod v podnikateľskom pláne? Aby poskytol každému čitateľovi stručný náhľad na podnikateľskú myšlienku a aj formu realizácie podnikateľského zámeru.

2. Opis spoločnosti

Druhý bod, ktorý obsahuje podnikateľský plán, je opis spoločnosti. V uvedenom bode sústreďuje pozornosť na spoločnosť, ktorá predkladá podnikateľský plán. Ak je už niekoľko rokov aktívna, uvádza sa aj jej minulosť. Kedy bola založená, kto sú jej vlastníci, aká je právna forma spoločnosti a prípadne aj iné informácie, ktoré môžu ovplyvniť jej súčasnosť, resp. budúcnosť.

Ak spoločnosť ešte len vznikla (alebo len vznikne), opis spoločnosti začína súčasnosťou. Ani v tomto prípade sa nesmú opomenúť vlastnícke pomery a právna forma. Ak je už niekoľko rokov aktívna, uvádzajú sa aj ukazovatele produkcie, obrat, zisk, resp. iné finančné pomerové ukazovatele. Veľmi dôležité je uvádzať aj silné a slabé stránky spoločnosti a podnikateľskej aktivity. Zvyšuje to dôveryhodnosť celého podnikateľského plánu.

Následne sa venuje pozornosť budúcnosti. Táto časť je zameraná na ciele na jeden až tri roky a stratégii ich dosiahnutia. Jedna zo stratégii, ako dosiahnuť krátkodobý cieľ, môže byť aj naplnenie vízie, ktorá je prezentovaná v podnikateľskom pláne. V tejto časti sú uvedené aj budúce prínosom spoločnosti. Prínosy nemusia byť len finančné, ale môžu sa zamerať aj na komunitu, neziskový sektor, alebo charitu.

V druhom bode je dôležitý aj opis zdrojov. Pri zdrojoch množstvo ľudí napadnú len finančné zdroje. Tie však tvoria len určitú časť, na ktorú sa treba zamerať. Veľmi dôležité sú ľudské zdroje. Kvalifikovaná pracovná sila je silný predpoklad úspechu každého podnikateľského zámeru. Ak spoločnosť nemá vytvorené dostatočné kapacity kvalitných zamestnancov, je možné transformovať myšlienku na úspech len veľmi ťažko. Netreba zabúdať ani na materiálové, technické a aj iné zdroje.

Posledný bod je opis vedenia spoločnosti, resp. manažmentu. Dôležité je poukázať nie len na vedenie, ale aj na organizačnú štruktúru. Z nej by malo byť zrejmé, koľko nižších i stredných manažérov má spoločnosť a koľkých zamestnancov (a ideálne aj pracovné zaradenie) vedie. Dôležitá je aj deľba kompetencií a schematické zobrazenie právomoci delegovania.

3. Opis výrobku alebo služby

Bod, ktorý preukazuje výhodnosť ponúkaného výrobku, resp. služby. V tomto bode sa poukazuje na životnosť ponúkaného výrobku. Jeho kvalituúčel používaniašpecifické vlastnosti. Pri ponúkaných výrobkoch je súčasťou aj opis dizajnu, pričom sa môžu využiť aj ilustračné obrázky a nákresy.

Výrobok, alebo služba sa môže ďalej vyvíjať. Preto sa uvádzajú aj plány v oblasti vývoja. Spoločnosť by mala vedieť, kam chce so svojim výrobkom smerovať po uvedení na trh. Životný cyklus výrobku i služby môže byť kratší, ako čas potrebný na dosiahnutie cieľa. K tomu patrí aj plán rozvoja, kde je možné uviesť expanziu na iné trhy, rozšírenie výroby, alebo zefektívnenie existujúcich výrobných kapacít. V tomto bode sa uvádzajú aj patentyochranné známky. Ak spoločnosť vlastní patent, zvyšuje to celkovú dôveryhodnosť zámeru.

V tomto bode podnikateľského plánu je dôležité preukázať, že výrobok, resp. služba je konkurencieschopná a bude po nej dopyt. To sa dá preukázať rôznymi formami. Pri produktoch a službách, ktoré sú už na trhu ponúkané, je to hlavne pridaná hodnota. Tú je možné dosiahnuť (napr.) zákazníckym servisom, alebo doplnkovými službami. Pri nových výrobkoch a službách je treba preukázať ich inovatívnosť a zaujímavosť.

Pokračovanie o týždeň

Prešli sme prvé tri súčasti podnikateľského plánu a ešte zďaleka nekončíme :) Napísať podnikateľský plán vyžaduje čas i energiu. Nakoľko už pri tretine bodov kvalitného podnikateľského plánu to stačí na samostatný blog, je tento článok rozdelený na tri časti. V budúcom dieli sa pozrieme na opis trhumarketing výrobný proces. A v ďalšom týždni to budú posledné tri časti a to dopad na životné prostrediefinančné plánydoklady/prílohy.

Verím, že aj napriek dĺžke príspevku ste sa dozvedeli nové informácie a už sa tešíte na pokračovanie :) Aby Vám príspevok neušiel, môžete sa prihlásiť na odber noviniek na našom blogu.

Prečítajte si tiež