Postupne sme sa dostali až k poslednej časti série blogov o častiach podnikateľského plánu. V prvej časti som sa venoval zhrnutiu, opisu podniku a opisu výrobku/služby. V druhej časti zas opisu trhu, marketingu a výrobnému procesu. V poslednom, treťom blogu to bude dopad na životné prostrediefinančné plány a prílohy/doklady.

7. Dopad na životné prostredie

Časť podnikateľského plánu, ktorá sa uvádza len v prípade, ak je predpoklad, že podnikateľský zámer zaťaží životné prostredie. Pri stavebných prácach, alebo výrobkoch, ktoré môžu mať negatívny dopad na životné prostredie, je to nevyhnutnosť. V iných prípadoch je len na zvážení autora, či sa bude venovať aj dopadu na životné prostredie.

Zmena legislatívy ovplyvnila aj tento bod. Hlavne zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch priniesol v § 58 veľké zmeny pre podnikateľov. Uvedené ustanovenie zákona prinieslo povinnosť podnikateľom, ktorý produkovali odpad nezaradený do komunálneho odpadu. Formu a množstvo takéhoto odpadu museli nahlasovať na ministerstve a odovzdávať vyhradeným spracovateľom odpadu. Avšak, tento paragraf stráca platnosť od 1. januára 2017 a táto povinnosť teda odpadá.

8. Finančné plány

Najdôležitejšia časť každého podnikateľského plánu. Väčšina investorov sleduje hlavne návratnosť vloženého kapitálu. Návratnosť v tom zmysle, aby mu investované prostriedky priniesli zisk, spravidla väčší, ako by získal konzervatívnym spôsobom investovania (napr. na termínovanom vklade).

V úvode finančných plánov sa pozornosť sústreďuje na dostupnosť finančných zdrojov. V rámci toho sa poukazuje na vlastné zdroje spoločnosti i cudzie zdroje vo forme úverov, pôžičiek, alebo finančných zdrojov od investorov.

Plán zisku predstavuje ďalšiu časť finančných plánov. Je výsledkom plánu nákladov a plánu výnosov spoločnosti. Tieto parciálne plány sú veľmi dôležité pri napĺňaní cieľov, ktoré si spoločnosť stanovila. V pláne nákladov sa zobrazujú všetky náklady, ktoré chce spoločnosť vynaložiť v strednodobom časovom horizonte. S tým súvisí plán výnosov, v ktorom sú zobrazené výnosy z podnikateľskej činnosti.

Plán ziskov vychádza z predpokladaných nákladov a výnosov. Ten však neodzrkadľuje pohyb finančných zdrojov v spoločnosti a preto sa uvádza aj plán cash flow. V účtovníctve dochádza často k nesúladu nákladov a výdajov a výnosov a príjmov. Aby spoločnosť, aj napriek vytvorenému zisku, disponovala finančnými prostriedkami, je potrebné tento nesúlad odstrániť a zohľadniť v pláne cash flow.

Posledným je plán súvahy. V ňom spoločnosť poukazuje na plánovaný stav majetku (aktíva) a zdrojov financovania (pasíva). Skúsený investor vie na základe týchto údajov zistiť potenciál spoločnosti a hlavne, či na základe svojich plánov bude spoločnosť finančne zdravá.

Na záver sa pridávajú finančné ukazovatele. Podľa požiadaviek kladených na podnikateľský plán je možné výber finančných ukazovateľov upraviť. Avšak, každý podnikateľský plán by mal obsahovať ukazovatele rentability. Ich hodnota poukazuje na ziskovosť celého podnikateľského zámeru. Ďalej sa môžu vyčísliť ukazovatele aktivityzadlženosti. Následne je možné vyčísliť aj iné ukazovatele. Treba však myslieť na to, že podnikateľský plán by mal byť stručný a niektoré finančné ukazovatele môžu byť skôr na príťaž.

9. Prílohy/doklady

Posledná časť podnikateľského plánu obsahuje prílohy, resp. doklady. Najprv prílohy. Pri nových výrobkoch to môžu byť napríklad nákresy, alebo ilustračné obrázky. Pri finančných záležitostiach to môžu byť účtovné výkazy spoločnosti, z ktorých sa čerpalo pri zostavovaní finančných plánov. Pri marketingu to zas môžu byť marketingové stratégie. Je len na autorovi podnikateľského plánu, čo do nich zakomponuje. Avšak primárne sa sleduje zvýšenie dôveryhodnosti celého podnikateľského plánu.

dokladoch sa uvádzajú informácie ako osvedčenie o živnostenskom podnikaní, alebo kópia patentu. Do tejto časti sa pridávajú iba osvedčenia, ktoré priamo súvisia s predmetom podnikania, alebo s dosiahnutím stanoveného cieľa. Ak sa preukáže transparentnosť podnikateľského zámeru, potenciálny investor, resp. banka vkladá do myšlienky väčšiu dôveru.

Záver

Ak ste sa dočítali až sem, viete, aké časti má obsahovať podnikateľský plán. Nemôže sa to brať ako presný popis, nakoľko niektoré body sa môžu vynechať. Všetko závisí od požiadaviek kladených na podnikateľský plán. Avšak, vo všeobecnosti platí, že časti, ktoré som uviedol v trilógii sú tie najdôležitejšie.

Verím, že Vám tieto blogy priniesli cenné vedomosti a onedlho budem pokračovať v príspevkoch ohľadne podnikateľských plánov. Pripravujem príspevok o Charakteristických znakoch podnikateľského plánu a mnoho iného.

Prečítajte si tiež