Minulý týždeň som publikoval prvý zo série blogov o častiach podnikateľského plánu. Venoval som sa prvým trom a dnes budem pokračovať s ďalšími troma bodmi – opis trhu, marketing a výrobný proces. Rovnako dôležité časti podnikateľského plánu.

4. Opis trhu

Pred vstupom na trh, resp. zavedením nového výrobku, alebo novej služby, je dôležité poznať cieľový trh. Pokiaľ neviete, kto sú zákazníci a kde sa nachádzajú, nebudete na trhu úspešný. Presne z toho dôvodu je aj tento bod súčasťou kvalitného podnikateľského plánu.

Na úvod je potrebné poznať svojich zákazníkov, na čo sa využíva analýza zákazníkov. V tejto analýze sa primárne segmentuje celý trh na čiastkové trhy podľa určitého znaku. Počiatočná segmentácia trhu dokáže spoločnosti následne priblížiť profily zákazníkov a ich potreby. V tejto časti podnikateľského plánu by mal byť uskutočnený aj prieskum trhu.

analýze trhu sa pozornosť zameriava hlavne na veľkosť trhu. Je veľký rozdiel, ak sa vstupuje na trh s tisíckami, alebo s desiatkami potenciálnych zákazníkov. Dôležitá je aj sezónnosť, teda či sa jedná o produkt predávaný sezónne, alebo je ho možné poskytovať celoročne. Od toho sa následne odvíja aj predpokladaná ziskovosť na trhu.

Analýza odvetvia ponúka informácie o výnosoch a ziskoch v danom odvetví, pričom sa primárne vychádza z historického vývoju odvetvia. V odvetví sa sledujú príležitostiohrozenia, ktoré môže spoločnosť využiť, resp. eliminovať. S ohrozeniami v odvetví súvisí aj analýza konkurencie. V rámci nej je na úvod potrebné identifikovať potenciálnych konkurentov. Ak vieme, kto predstavuje konkurenciu, vytvára sa ich profil a následné porovnanie. Tieto časti podnikateľského plánu sú dôležité. Ak nevieme, kto sú naši konkurenti, nemôžeme byť lepší ako oni.

Ako posledný bod sa uvádza tzv. PESTE analýza. Zameriava sa na makroekonomické prostredie v danej krajine, resp. regióne. PESTE predstavuje skratku od slov Politické, Ekonomické, Sociálne, Technologické a Ekologické. Z toho jasné vyplýva, na ktoré časti sa analýza zameriava. V politickom prostredí sa zisťuje stabilita vlády, premenlivosť legislatívy a komunikácia s úradmi. Ekonomické prostredie sústreďuje pozornosť na infláciu, daňové zaťaženie a stabilitu meny. Kúpna sila obyvateľstva, kvalifikovaní pracovníci a demografia je súčasťou sociálneho prostrediaTechnologické prostredie sa zameriava na dostupnosť technológii, či počítačovú gramotnosť. A v neposlednom rade ekologické prostredie. V ňom sa skúma hlavne legislatíva ohľadne životného prostredia.

5. Marketing

Každé úspešné podnikanie je spojené s marketingom. Ak ste skvelý v tom čo robíte, ale nik nevie, že to robíte, skončí podnikanie neúspechom. Preto je dôležitý marketing pri každej podnikateľskej aktivite. A presne z toho dôvodu je marketing aj súčasť podnikateľského plánu.

Na začiatok si treba stanoviť marketingové cielepriority medzi segmentami. Málo podnikaní je smerovaných na úplne všetkých na trhu. Treba zvážiť, ktoré sú prioritné segmenty a tým sa venovať. Reklama inak pôsobí na mladšie ročníky a inak na seniorov. Tomu sa prispôsobujú marketingové ciele i celá propagácia. V súčasnosti je veľmi efektívna reklama na internete a sociálnych sieťach.

V neposlednom rade do marketingu vstupuje aj cena. Je to súčasť marketingového mixu, pričom je to jedno z kritérií, podľa ktorého sa zákazníci rozhodujú. Distribúcia predaj (kamenný obchod / e-shop) dokážu rovnako ovplyvniť správanie zákazníkov a tomu je potrebné prispôsobiť celý marketingový mix.

6. Výrobný proces

Posledný bod podnikateľského plánu, na ktorý sa bližšie pozrieme v tomto blogu, je výrobný proces. Tento bod sa uvádza hlavne pri opise výrobku. Pri službe sa na výrobný proces nekladie až taký dôraz a niektoré informácie sa dajú uviesť na inom mieste (napr. vo finančných plánoch). Pri výrobkoch je tento bod dôležitý z dôvodu prípadného odhalenia slabých a silných stránok podnikateľského zámeru.

Na úvod sa začína s charakteristikou etáp výrobného procesu. Zamerať sa treba na celý proces. Od nákupu surovín až po balenie finálneho výrobku. S týmto opisom úzko súvisí aj opis technológievýrobných priestorovvýrobnej kapacity a možnosti skladovania. V rámci týchto bodov je možné identifikovať konkurenčné výhody. Ak vstupujete na trh s výrobkom, ktorý na ňom už síce je, ale je vyrábaný zastaralou technológiou, môže byť konkurenčná výhoda kvalita finálneho výrobku. Výrobná kapacita a možnosti skladovania zas poukazujú na množstvo výrobkov, ktoré dokáže spoločnosť vyrábať a následne skladovať.

Pri výrobnom procese sa musí myslieť aj na dodávateľov. Uzatvorené zmluvy, alebo ústne dohody o spolupráci zvyšujú dôveryhodnosť  podnikateľského plánu. Nie je v rukách spoločnosti, že dodržia stanovené termíny, ak bude spolupracovať s neserióznymi dodávateľmi. Overení dodávatelia zabezpečia bezproblémový chod výrobného procesu, čo je veľmi dôležitý faktor úspešnosti. Ďalší faktor úspešnosti sú kvalifikovaní zamestnanci. Bez zamestnancov akýkoľvek výrobný proces ostane len na papieri. Štruktúra, skúsenosti a kvalifikácia zamestnancov sa preto uvádza aj v podnikateľskom pláne v časti výrobného procesu.

Posledné 3 body o týždeň

Pri písaní podnikateľského plánu sme už pomyselne za polovicou. Prešli sme 6 z 9 bodov, ktoré by mal obsahovať kvalitný podnikateľský plán. O týždeň prinesiem poslednú časť, ktorá bude obsahovať dopad na životné prostrediefinančné plányprílohy/doklady. Verím, že sa na posledný príspevok tešíte tak, ako ja :)

Aby Vám neušiel ani posledný zo série blogov, môžete sa prihlásiť na odber newslettra, v ktorom zasielame súhrn blogov za posledný týždeň.

Prečítajte si tiež