Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenie

1. Prevádzkovateľ tejto internetovej stránky spoločnosť h-analysis, s.r.o. je obchodnou spoločnosťou zapísanou do Obchodného registra Slovenskej republiky Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24849/S, IČO: 47 384 743, so sídlom: Bakossova 3D/18, 974 01 Banská Bystrica.

2. Spoločnosť h-analysis, s.r.o. je obchodnou spoločnosťou poskytujúcou služby v oblasti podnikateľského poradenstva, finančných analýz, analýz trhu, investičných prepočtov a vedenia účtovníctva.

II. Dojednanie zmluvného vzťahu

1. So záujemcom o poskytovanie služieb spoločnosťou h-analysis, s.r.o. bude uzatvorená písomná zmluva o dielo, ktorá bude v plnom rozsahu reflektovať zmluvnú vôľu oboch zmluvných strán a v ktorej budú dohodnuté všetky podstatné pravidlá vyplývajúce zo zmluvné vzťahu medzi záujemcom ako objednávateľom diela a medzi spoločnosťou h-analysis, s.r.o. ako zhotoviteľom diela.

2. Zmluva o dielo bude vyhotovená na poklade individuálnych požiadaviek objednávateľa a zhotoviteľa v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

3. Východiskový vzor zmluvy o dielo bude záujemcovi zaslaný na požiadanie.

4. Akékoľvek zmeny a doplnky k už dojednanej a podpísanej zmluve o dielo môžu byť vykonané zásadne len formou písomného dodatku, ktorý sa po podpise zmluvných strán stane neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

III. Spôsob a lehota dodania diela

1. Spoločnosť h-analysis, s.r.o. ako zhotoviteľ diela sa zaväzuje dodať dielo v minimálne dvoch vyhotoveniach. V písomnom vyhotovení v jednom, alebo viacerých exemplároch a taktiež v jednom elektronickom prevedení vo formáte .pdf. Elektronické prevedenie je dodané na usb-kľúči.

2. Lehota dodania diela objednávateľovi je individuálne upravená v každej zmluve o dielo, pričom za východiskovú sa považuje lehota 30 dní. Táto doba môže byť dlhšia v závislosti od rozsahu dokumentácie, ktorá tvorí základnú súčasť poskytovaného diela.

IV. Zodpovednosť

1. Spoločnosť h-analysis, s.r.o. neposkytuje právne poradenstvo a ani právne služby. V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby ponúkať (notári, advokáti).

2. Informácie na tejto webovej stránke slúžia iba na získanie základných informácii a na vznik zmluvného vzťahu, ktorý bude zakladať konkrétne práva a povinnosti zmluvných strán je nevyhnutné podpísanie samostatnej zmluvy o dielo.

3. Zodpovednosť za škodu zo strany spoločnosť h-analysis, s.r.o. ako zhotoviteľa z konkrétnej zmluvy o dielo je obmedzená len na straty a škody, ktoré boli spôsobené nedodržaním zmluvných podmienok alebo nedbanlivosťou zhotoviteľa. Spoločnosť h-analysis, s.r.o. nezodpovedá za prípadnú stratu, ktorá je spôsobená zmenami na trhu, alebo podstupovaním podnikateľského rizika, alebo inými okolnosťami, ktoré vzniknú po dodaní služby objednávateľovi a ktoré zhotoviteľ nemohol ani pri dodržaní náležitej starostlivosti predvídať.

V. Obchodné tajomstvo

1. Predmet každej zmluvy o dielo, ktorú uzatvorí spoločnosť h-analysis, s.r.o. ako zhotoviteľ diela ako aj všetky informácie, ktoré slúžia alebo majú slúžiť ako podklady pre dielo, sa považujú za skutočnosti, ktoré podliehajú obchodnému tajomstvu a ako také sú zmluvné strany povinné ich chrániť adekvátnym spôsobom v súlade s ustanoveniami § 17 až § 20 Obchodného zákonníka.