Zamestnávate osoby evidované na úrade práce? Od 1. mája 2017 je so zamestnávaním takýchto osôb spojených niekoľko zmien. Poslanci schválili novelu zákona o službách zamestnanosti, ktorá začne platiť v prvý májový deň. Pozrite si najdôležitejšie zmeny v zákone.

Aké zmeny čakajú zamestnávateľov?

Zamestnať nezamestnanú osobu bude možné len na základe dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru. Po novom teda nebude možné zamestnať nezamestnanú osobu na kratší pracovný pomer. Nezamestnaný môže byť súbežne zamestnaný len u jedného zamestnávateľa, pričom môže mať uzatvorenú len jednu dohodu v rovnakom čase.

Obmedzí sa aj trvanie takéhoto pracovného pomeru. Od 1. mája môže nezamestnaná osoba odpracovať maximálne 40 dní. Avšak zvýšila sa odmena pre nezamestnaných, ktorí pracujú. Maximálne tak bude môcť nezamestnaný zarobiť 198,09 eura, čo je výška životného minima (rast o 50 eur oproti súčasnej situácii).

Nezamestnaný však nesmie pracovať pre zamestnávateľa, u ktorého pracoval bezprostredne pred zaradením do evidencie nezamestnaných. To isté platí aj v prípade, ak ho zamestnávateľ v priebehu predchádzajúcich 6 mesiacov odmietol zamestnať.

Na aké zmeny sa musí pripraviť nezamestnaný?

Zmeny sa netýkajú len vzťahu zamestnanec – zamestnávateľ. Nezamestná osoba, ktorá pracuje na dohodu, musí túto dohodu predložiť do 9. mája na Úrad práce. Túto zárobkovú činnosť môže vykonávať maximálne do 31. júla. Ak ešte nepracuje, je povinný dohodu predložiť úradu práce minimálne jeden deň pred začiatkom trvania dohody. Ak osoba prišla o zamestnanie a súčasne pracuje na dohodu, kópiu dohody predkladá pri evidencii na úrade práce.

Zmeny nastali aj pri sprostredkovaní práce úradom práce. Ak nezamestnaný takúto pracovnú ponuku odmietne, alebo ju ukončí do jedného mesiaca od začatia pracovného vzťahu a to opakovane, úrad práce ho opätovne nezaeviduje. Aby som upresnil doby, slovo opakovane znamená aspoň dvakrát v priebehu posledných troch rokoch a úrad práce ho nezaeviduje po dobu 6 mesiacov.

Do evidencie uchádzačov o zamestnanie tiež nebudú zaevidované osoby, ktoré pracujú na iný typ zmluvy ako je pracovná zmluva (napr. mandátna zmluva). V takýchto prípadoch sa nebude zohľadňovať výška príjmu. Nezaeviduje sa osoba, ktorá pracuje na dohodu u toho istého zamestnávateľa, ako pred stratou zamestnania a to isté platí aj v prípade, ak ich zamestnávateľ v posledných 6 mesiacoch odmietol zamestnať.

Prečo nastala zmena zákona?

Hlavným cieľom Ministerstva práce bolo zabránenie čiernej prácizneužívaniu podpory, určenej nezamestnaným osobám. Ministerstvo tvrdí, že sa stávalo, že nezamestnaní pracovali na dohodu a odvody za nich platil hlavne štát. Rovnako sa hovorilo o tom, že nezamestnaný zarába oficiálnu čiastku legálne a zvyšok dostane na ruku.

Úprava z takýchto dôvodov je pochopiteľná. Nelegálne zamestnávanie, resp. zamestnávanie na hrane zákona by malo byť postihované. Je však otázne, či 40 dní dokáže nezamestnaným zachovať pracovné návyky. To by malo byť cieľom dohôd, na základe ktorých pracujú nezamestnaní.

Otázne je, či dokážu zamestnávatelia pokryť výpadok pracovnej sily. Nezamestnaní sa zamestnávali vo veľkej miere na sezónne práce, kde pracovali napr. pri zbere úrody. V súčasnosti bude problematické nájsť dostatok nezamestnaných, ktorý by svojich 40 dní už neodpracovali.

Prečítajte si tiež