Veľa podnikateľov si myslí, že to zvládnu aj bez plánu, avšak to nie je dobré rozhodnutie. Pozri si hlavné dôvody, prečo je tomu tak.

Viem kam smerujem …

Mať nápad na podnikanie je skvelý začiatok. Avšak tento nápad je potrebné následne zrealizovať, s čím vo veľkej miere pomôže podnikateľský plán.

Prenesením podnikateľskej myšlienky „na papier“ sa z myšlienky stáva ucelený plán tzv. podnikateľský plán. V ňom sú všetky sny, ktoré podnikateľ má, premenené na ciele len pridaním termínu. Keď už je termín a aj všetky ciele stanovene, je možné naplánovať si, ako dané ciele naplniť.

Každý podnikateľský plán by mal obsahovať určité súčasti. Marketingový plán, plán výroby a výrobný proces, opis trhu a v neposlednom rade finančné plány. Každá časť je z určitého dôvodu dôležitá, avšak veľa podnikateľov považuje za najdôležitejší finančný plán. Spravidla je táto časť aj najviac rozpracovaná.

V každom z čiastkových plánov je naplánované ako dosiahnuť cieľ či už v marketingu, alebo vo výrobe. Napríklad v marketingovom pláne sú stanovené marketingové ciele ako podiel na trhu, množstvo predaných výrobkov alebo služieb, alebo reklamné aktivity. Ku všetkým čiastkovým cieľom je možné priradiť finančné i nefinančné ukazovatele, ktoré dokážu včas identifikovať, ako sa daný plán napĺňa.

… a viem ako som na tom

Z toho vie podnikateľ určiť ako je na tom. Klasický podnikateľský plán sa formuje na 3 až 5 rokov, teda na strednodobé obdobie. Počas týchto rokov vie podnikateľ sledovať, ako sa mu darí napĺňať plán. Inak povedané, vie spraviť check-list a „odškrtávať“ si svoje ciele.

Ak sa pozrieme na už spomínaný marketingový plán, podnikateľ si v ňom dal za cieľ mať do troch rokov 20 % podiel na trhu. Na začiatku tretieho roka si vie daný ukazovateľ zhodnotiť a podľa toho prijať operatívne rozhodnutia. Napĺňam plán len z polovice? Tak je možné zväčšiť objem reklamy, alebo zmeniť marketingovú stratégiu (z osobnej na neosobnú). Plán som už naplnil? Ak áno, môžem znížiť náklady na reklamu a tým ušetriť finančné prostriedky, alebo si zvýšiť cieľ napr. na 30 % podiel.

V tomto je podnikateľský plán skvelý. Pokiaľ sú stanovené určité merateľné hodnoty, ale nekontrolujú sa, alebo sa kontrolujú až následne, podnik letí ako neriadená strela. Pri napísanom podnikateľskom pláne, ktorý je následne rozpísaný do jednotlivých rokov, je možné upravovať operatívne svoje rozhodnutia a v závere cieľ naplniť

Získanie finančných zdrojov

Podnikateľský plán však neslúži len podnikateľovi. Mnoho inštitúcii vyžaduje podnikateľský plán hlavne z dôvodu preukázania návratnosti investície. Ako prvé môžem uviesť komerčné banky. Tie pri biznis úveroch často vyžadujú podnikateľský plán, ktorý preukáže, že podnikateľský zámer bude tvoriť pozitívny cash-flow.

Na druhej strane sú tu investori, ktorí tiež vyžadujú preukázanie návratnosti vloženého kapitálu. Či sa už jedná o biznis angels, venture kapitál, alebo nákup akcií spoločnosti. Je jedno, kto sa skrýva za pojmom „investor“, za každých okolností vyžaduje mať určitú dokumentáciu k tomu, do čoho investuje.

V neposlednom rade sú tu štátne, resp. pološtátne inštitúcie, ktoré poskytujú aj bezúročné pôžičky, alebo pôžičky s nižším úrokom, ako je trhový. Ako príklad je možné uviesť Mikropôžičky od Slovak Biznis Agency. Pri tejto forme financovania sa výsledná úroková miera pohybuje od 0,61 % do 9,67 %. Podnikateľský plán vyžaduje aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku na samostatne zárobkovú činnosť. Podľa úrovne nezamestnanosti v regióne, v ktorom chce podnikateľ začať podnikať sa tento príspevok pohybuje od 2 903,37 € po 4 645,40 €.

Ako teda na to?

Jednoducho. Možno tomu neveríte, ale napísať podnikateľský plán je možné relatívne jednoducho. Všetko však závisí od účelu podnikateľského plánu a podrobnosti.

Ak je podnikateľ zručný a ovláda základ, nemal by to byť pre neho problém. Je však dôležité, aby mal realistické očakávania. To je jeden z hlavných znakov podnikateľského plánu. taktiež by mal ovládať základy podnikovej ekonomiky a nemali by mu byť cudzie výrazy ako výnosy, plán tržieb alebo rentabilita.

Pri podnikateľských plánoch, ktoré vyžaduje napríklad banka na poskytnutie podnikateľského úveru, je dôležité napísať podnikateľský plán podrobný, väčšieho rozsahu a mal by spĺňať všetky náležitosti podnikateľského plánu. V takom prípade je možno využiť aj naše služby. link na h-analysis

Ak sa chcete dozvedieť viac o podnikateľských plánoch, sledujte našu stránku alebo sa môžete prihlásiť aj na newsletter, ktorým budeme zasielať najnovšie články. Alebo nás môžete rovno kontaktovať.

Prečítajte si tiež